Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aansluiting resultaat

Een vennootschappelijke jaarrekening gaat uit van bedrijfseconomische verantwoorde waarderings- en winstbepalingsnormen welke niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en jurisprudentie op dit terrein.

Een fiscale jaarrekening gaat uit van fiscaal verantwoorde waarderings- en winstbepalingsnormen welke niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de belastingwetgeving of jurisprudentie op dit terrein.

Als gevolg van verschillen in waarderings- en winstbepalingsnormen ontstaan verschillen in het behaalde resultaat.

Doordat de respectievelijke jaarrekeningen veelal voor een verschillend doel gebruikt worden zal de eventuele keuzevrijheid van een lichaam in een waarderings- en winstbepalingsnorm voor de respectievelijke jaarrekeningen kunnen verschillen. Hiertegen bestaan geen bezwaren. Zo zal de vennootschappelijke jaarrekening mogelijk voor financieringsdoeleinden gebruikt worden. Daarbij is de presentatie van een hoog rendement aan te bevelen boven een zo laag mogelijk rendement. Voor het berekenen van de fiscale winst zal het omgekeerde van belang zijn. 
Het is dus mogelijk dat de vennootschappelijke en de fiscale jaarrekening op veel afwijkende waarderings- en winstbepalingsnormen gebaseerd worden, om hieraan tegemoet te komen.

Onderscheidt dient gemaakt te worden tussen tijdelijke en definitieve winstverschillen.

Tijdelijke verschillen (intra-comptabele verschillen)

Tijdelijke winstverschillen ontstaan doordat bijvoorbeeld:

  • vennootschappelijk een voorziening wordt gevormd die fiscaal niet is toegestaan;
  • fiscaal een reserve wordt gevormd die vennootschappelijk niet is toegestaan (vervangingsreserve);
  • vennootschappelijk anders wordt afgeschreven of een andere restwaarde (dient te of mag) worden gehanteerd (fiscaal toegestane vervroegde afschrijvingen);
  • een ander stelsel van voorraadwaardering (dient te of mag) worden toegepast;

Deze verschillen worden in de loop van het bestaan van het lichaam weer opgeheven. Zo zal het verschil in afschrijvingen of restwaarde bij verkoop / tenietgaan van het goed resulteren in een gelijke, hogere danwel lagere boekwinst.

Definitieve verschillen (extra-comptabele verschillen)

De te betalen winstbelasting is een voorbeeld van fiscaal niet aftrekbare kosten, terwijl deze post wel de  vennootschappelijke winst verlagen. Definitieve winstverschillen ontstaan bijvoorbeeld ook doordat er onzakelijke transacties hebben plaatsgevonden die fiscaal als uitdeling beschouwd dienen te worden, maar die vennootschappelijk niet als zodanig beschouwd kunnen worden.

Een bijzondere vorm van definitieve verschillen zijn de extracomptabele posten. Deze posten beïnvloeden wel het fiscale resultaat, maar hebben geen gevolgen voor de aansluiting op het vermogen. Deze posten zijn de investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling en de beperkte of niet aftrekbare kosten, bijvoorbeeld de gemengde kosten, een gedeelte van de BBO of giften onder of boven de drempel.

Deze verschillen worden niet in de loop van het bestaan van het lichaam weer opgeheven. Pas bij liquidatie blijkt dat er een verschil bestaat in het uit te keren saldo. Dit laatste geldt niet voor de extra comptabele posten.
U bevindt zich hier: Home Administratief Aansluiting resultaat