Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Aanvaardbare fiscale afschrijvingsperioden

Vennootschappelijk mag naar eigen inzicht, maar binnen algemeen aanvaardbare beginselen, worden afgeschreven. Fiscaal echter dient gebruikt gemaakt te worden van het beginsel van goed koopmansgebruik, echter eventueel gebruik makend van fiscale faciliteiten als vervangingsreserve en de vervroegde afschrijvingen.

 

De gezamenlijke Inspecties der Belastingen en de Belastingaccountantsbureau / Belastingaccountantsdienst van Aruba en de Nederlandse Antillen hebben in een interne vergadering op 25 oktober 1991 richtlijnen opgesteld over de fiscaal aanvaardbare afschrijvingsperiodes (afgezien van eerdergenoemde faciliteiten).

 

Acceptatiebeleid Inspectie m.b.t. afschrijvingen:

Bedrijfsmiddel

 

Percentage

Restwaarde percentage

Gebouwen

2-2,5

10

Verbouwing
-indien opgegaan in gebouw  
-indien verbouwing apart is bij te houden


2-2,5
10


10
0

Inventaris

20

10

CD(?)

33,33-50

0

Computer
-hardware
-mainframes


33,33-50
10-12,5


0
0

Machines en installaties

10

10

Auto's  
-personenauto's  
- verhuurwagens  
- vrachtwagens  
- bussen  
- taxi's


20
33,33
10
10
25


10
15
15
15
10

Pleziervaartuigen

 

 

Bedrijfsvaartuigen

10-12,5

10

Goodwill en oprichtingskosten

20

0

Bron: Verslag intern technische overleg 25 oktober 1991 Inspecties en B.A.B. (Zie ook de toelichting bij het aangiftebiljet winstbelasting vanaf 2002)

 

Inrichting van de administratie

jaarrekeningHet Nederlandse jaarrekeningenrecht, zoals vastgelegd in titel 9 van boek 2 BW bevat bepalingen welke mede gericht zijn op het verschaffen van relevante informatie ten behoeve van de fiscale aangifte in Nederland.

De Nederlandse Antillen kennen niet een specifiek jaarrekeningenrecht, behalve voor grote N.V.'s. Wel is bepaald:

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn verplichtingen kunnen worden gekend. 

Aangezien de fiscale wetgeving voor offshore vennootschappen die in de Nederlandse Antillen zijn gevestigd anders is, zijn er ook andere informatiebehoeften. Het verdient daarom aanbeveling om de jaarrekening zo in te richten, dat rekening gehouden wordt met deze informatiebehoeften.

Zo is het bijvoorbeeld voor offshore vennootschappen mede van belang:

  • Voor zover mogelijk een relationeel verband aan te leggen tussen kosten en bronnen van opbrengsten. Bijvoorbeeld bankkosten die te maken hebben met de aan en verkoop van effecten, danwel bankkosten die te maken hebben met de inning van obligatierente danwel bankkosten die te maken hebben met de inning van dividenden. Ook de ingehouden bronbelasting, de belasting naar de winst, etc. meenemen.
  • Rekening te houden met verschillende soorten rentekosten: rentekosten aan onafhankelijke derden, geen of te lage rentekosten als gevolg van een onzakelijke transactie, rentekosten op een lopende rekening wegens negatief staan, terwijl in datzelfde jaar ook renteopbrengsten uit dezelfde rekening courant verhouding is genoten, rente op leningen bij een bancaire of soortgelijke instelling, etc.
  • De herkomst van de opbrengsten te vermelden: bijvoorbeeld dividenden genoten uit binnenlandse belangen, belangen meer dan 25%, belangen via Nederland genoten, met of zonder BRK bescherming, hoogte van de ingehouden dividendbelasting, etc.

Kosten welke direct toerekenbaar zijn aan bepaalde kosten, zijn voor deze opbrengsten rechtstreeks aftrekbaar, naast een evenredig gedeelte van de indirecte kosten welke verdeeld dienen te worden over alle opbrengsten (ook de niet belaste).

HFL Consultants N.V. kan u adviseren inzake de inrichting van uw basisadministratie waardoor later beter voldaan kan worden aan de informatiebehoefte.

 

U bevindt zich hier: Home Administratief Wist u dat?