Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Penshonadoregeling

penshonado

Lekker van de oude dag genieten op één van onze zonnige eilanden? Dat kan, en de Curaçaosche overheid maakt dat ook nog eens fiscaal aantrekkelijk. Het inkomstenbelastingtarief bedraagt namelijk 10% voor buitenlandse bronnen van inkomen! (Wel moet eventueel nog premies AOV/AWW (NL: AOW/Anw) betaald worden (tot 60 jaar), als ook 1,5 à 2% AVBZ (NL: AWBZ) premie.)

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo moet u tenminste 50 jaar oud zijn en meer dan 60 maanden voorafgaande aan de aanvraag geen inwoner van Curaçao zijn geweest. Daarnaast dient u een huis van tenminste NAf 450.000 aan te schaffen en mag u geen lokale arbeid verrichten anders dan voor een NV of BV waarin u tenminste 40% (on)middelijk aandeelhouder bent.

 

Het voormalige land de Nederlandse Antillen kennen voor vermogende buitenlanders al sinds 1987 een regeling om tegen een gereduceerd inkomstenbelastingtarief van (destijds) 5% voor bepaalde bronnen van inkomsten (danwel een fictief inkomen van NAf 150.000) zich te vestigen binnen de Nederlandse Antillen. Deze regeling staat bekend als de penshonado-regeling en was voor steeds meer vermogende Nederlanders interessant genoeg om naar de Nederlandse Antillen te emigreren. Door wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk het kader van de invoering van de anti-misbruikbepalingen heeft Nederland geprobeerd deze toeloop in te dammen. Het tarief is daarom verhoogd naar 10% en daarnaast is er onder andere de minimumleeftijd ingevoerd. Penshonado's die reeds gebruik maakten van de penshonadoregeling van 5% konden deze onder voorwaarden behouden.

Buitenlandse bronnen

Voor de toepassing van de penshonado regeling worden de volgende (netto) inkomsten aangemerkt als inkomsten uit buitenlandse bron:
a. inkomsten van bestaande of vroegere dienstbetrekking of van andere werkzaamheden verricht buiten Curaçao, tenzij het betreft de inkomsten van bestaande dienstbetrekking als bestuurder of commissaris van een in Curaçao feitelijk of statutair gevestigd lichaam;
b. inkomsten uit bedrijf voor zover deze persoonlijk middels een vaste inrichting of door vaste vertegenwoordigers of gemachtigden, buiten Curaçao wordt gedreven;
c. inkomsten uit buiten Curaçao gelegen onroerende goederen, of uit daarop gevestigde rechten;
d. inkomsten uit banksaldi en andere vorderingen, met uitzondering van:
1. schuldvorderingen verzekerd door hypotheek, gevestigd op in Curaçao gelegen onroerende zaken;
2. schuldvorderingen, niet zijnde banksaldi, ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die woonachtig of statutair dan wel feitelijk gevestigd is in Curaçao;
e. opbrengsten van rechten op aandelen in de winst, anders dan als aandeelhouder, van een niet in Curaçao uitgeoefend bedrijf;
f. opbrengst van aandelen in, of winstbewijzen ten laste van een vennootschap welke niet feitelijk of statutair in Curaçao is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.
g. voordelen uit vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap welke niet feitelijk of statutair in Curaçao is gevestigd en waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
h. opbrengst van rechten op peridieke uitkeringen ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curaçao;
i. de kapitaalsuitkering uit levensverzekering welke wordt betaald ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curaçao.

De overige bronnen van inkomsten van een penshonado worden tegen het reguliere inkomstenbelastingtarief onderworpen, doch ten minste tegen een tarief van 10%. Een penshonado heeft geen recht op aftrek van persoonlijke en buitengewone lasten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de hypotheekrente voor een eigen woning op Curaçao niet aftrekbaar is voor een penshonado!

St. Maarten kent een soortgelijke regeling voor penshonado's. De BES eilanden hebben de penshonado-regeling afgeschaft, met een korte overgangsperiode voor bestaande penshonado's.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Inkomstenbelasting algemeen Penshonadoregeling