Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Loonbelasting algemeen

De loonbelasting bepaalt dat er een belasting wordt geheven van werknemers. Werknemers zijn natuurlijke personen die tot een inhoudingsplichtige in dienstbetrekking staan of van een inhoudingsplichtige loon genieten uit vroegere dienstbetrekking van hemzelf of van een ander.

Als dienstbetrekking wordt beschouwd elke arbeidsverhouding, waarbij een gezagsverhouding bestaat tussen degene die werk opdraagt en degene die het uitvoert. Degene, tot wie een of meer personen in dienstbetrekking staan of degene die aan een of meer personen loon uit vroegere dienstbetrekking tot hemzelf of tot een ander verstrekt, wordt aangemerkt als inhoudingsplichtige.

Zie ook de handleiding Loonbelasting, alsmede de informatie op de site van de belastingdienst.


Vanaf 1 juni 2002 is daarnaast de bepalingen van de ketenaansprakelijkheid opgenomen voor de bouwsector en is tevens het begrip dienstbetrekking uitgebreid met de fictieve dienstbetrekking. De belasting wordt geheven door inhouding op het loon. Loon is al hetgeen onder welke naam of vorm ook uit een bestaande of vroegere dienstbetrekking wordt verkregen. Niet in geld verkregen loon wordt in aanmerking genomen naar zijn geldswaarde. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen gemaakt. Het bedrag van de verschuldigde belasting over een loontijdvak van een jaar wordt vastgesteld volgens de inkomstenbelastingtabel.

Premies volksverzekeringen
Naast de loonbelasting worden er ook premies AOV/AWW en AVBZ ingehouden op het loon door de werkgever. De premies Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenwet bedragen samen 14% over het premie-inkomen dat in 2009 NAf 77.544 bedraagt.

Voor zelfstandigen met een laag inkomen bestaat een “gliding scale”, zodat tegemoetgekomen wordt aan het feit dat zelfstandigen zowel het werkgevers, alsook het werknemersdeel moeten afdragen. De Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten is in 1997 ingevoerd. Het percentage bedraagt in totaal 2% (uitzonderingen daargelaten). Hiervoor geldt als maximaal premie-inkomen van bijna NAf 400.000. Een gedeelte van de premie (1,5%-punt) komt voor rekening van de werkgever en het overige voor rekening van de werknemer. Voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking geldt dat het percentage 1,5% bedraagt. 

De Landsverordening op de Loonbelasting is in 1976 ingevoerd.

Daarvoor werd de belasting over deze inkomsten alleen in de inkomstenbelasting betrokken. De Loonbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting waarbij de belasting wordt ingehouden ten tijde van de uitbetaling van het loon.

U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Loonbelasting