Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Vrijgestelde vennootschap

Een vrijgestelde vennootschap richt je niet op. Het is namelijk een fiscale term voor een naar Nederlands Antilliaans recht opgerichte besloten vennootschap die voldoet aan een aantal overige voorwaarden. Indien aan die voorwaarden voldaan wordt, is (op verzoek) over de behaalde fiscale winst geen winstbelasting verschuldigd. Wel valt de vennootschap onder de bepalingen van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en dient zij bijvoorbeeld wel aangifte te doen voor de winstbelasting.

De vrijgestelde vennootschap is populair als tophoudster voor lokale structuren met een lokale aandeelhouder/natuurlijk persoon omdat niet het daadwerkelijk dividend dat uitgekeerd wordt aan de natuurlijk persoon belast wordt, maar een vast fictief rendement van 4% naar de waarde in het economische verkeer van de vrijgestelde vennootschap (en alles wat door deze vennootschap gehouden wordt).

Ook wordt de vrijgestelde vennootschap veel gebruikt om overtollige kasmiddelen (en de beleggingen) te parkeren door deze beleggingen uit te laten zakken naar een dergelijke vrijgestelde vennootschap met een hoog kapitaal. Door toepassing van de deelnemingsvrijstelling van de houdstervennootschap kan  (een groot deel van de) belastingheffing over de rendementen van deze beleggingen worden voorkomen. 


Hieronder volgt de huidige tekst voor toepassing van de vrijgestelde vennootschap. De tekst is onlangs gewijzigd.Op een tijdig ingediend verzoek (binnen drie maanden na publicatie van de wijziging) kan toepassing van deze regeling uitgesteld worden tot na het boekjaar 2010.

1. In deze landsverordening wordt verstaan onder:

f. Vrijgestelde Vennootschap: een als zodanig door de Inspecteur op schriftelijk verzoek overeenkomstig het vijfde lid aangemerkte naar het recht van de Nederlandse Antillen opgerichte besloten vennootschap welke gedurende het boekjaar zonder onderbreking voldoet aan de volgende voorwaarden:

1º. het bestuur van de vennootschap houdt een register bij waarin de namen en adressen van de uiteindelijke gerechtigden die een belang van tien percent of meer in de vennootschap hebben zijn opgenomen;
2º. het bestuur van de vennootschap bestaat uitsluitend uit één of meerdere op de Nederlandse Antillen wonende natuurlijke personen of op de Nederlandse Antillen gevestigde gecertificeerde trustbedrijven dan wel bestuurders van gecertificeerde trustbedrijven en overige bij deze trustbedrijven werkzame personen;
3º. het bestuur van de vennootschap maakt jaarlijks een jaarrekening op die door een door de algemene vergadering benoemde onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd en binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar van een goedkeurende verklaring wordt voorzien. Voorts stelt de onafhankelijke deskundige de verklaring, bedoeld in het tiende lid, op indien door de vennootschap in het betrokken boekjaar dividenden zijn genoten als bedoeld in dat lid;
4º. de statutaire doelstelling van de vennootschap en haar feitelijke werkzaamheden bestaan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uit het verrichten van kredietuitzettingen, het in licentie geven van intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke vermogensrechten of gebruiksrechten naar het recht van de Nederlandse Antillen of naar het recht van andere landen, beleggen in effecten en deposito's; en
5º. de vennootschap is niet als een bank of andere financiële instellingen onderworpen aan het toezicht van de Bank van de Nederlandse Antillen;

g. dividend: uitdeling uit de volgens haar statutaire jaarrekening bepaalde winst dan wel winstreserve door een vennootschap, met een in aandelen verdeeld kapitaal, daaronder begrepen hetgeen wordt uitgekeerd op winstbewijzen, oprichtersbewijzen en soortgelijke rechten. Onder dividend wordt niet begrepen hetgeen door een vennootschap wordt betaald ter verkrijging van eigen aandelen, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke rechten en hetgeen bij liquidatie door de vennootschap wordt uitgekeerd met betrekking tot zodanige aandelen, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke rechten. Terugbetaling van gestort kapitaal - met inbegrip van stortingen van informeel kapitaal die statutair in de winst(reserves) zijn begrepen - in enige vorm en de uitreiking van bonusaandelen worden evenmin als dividend aangemerkt.
2. Onder gecertificeerd trustbedrijf in het eerste lid, onderdeel f, onder 2°, wordt verstaan een trustbedrijf dat voldoet aan de door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden.
3. Onder bestuurders van gecertificeerde trustbedrijven en overige bij deze trustbedrijven werkzame personen in het eerste lid, onderdeel f, onder 2°, wordt verstaan de bestuurders en personen die voldoen aan de door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden.

4. Indien de statuten van de vennootschap, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, bepalen dat de bestuurstaken worden verdeeld over een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur dan mag in afwijking van het eerste lid, onderdeel g, onder 2°, het algemene bestuur mede bestaan uit één of meerdere buiten de Nederlandse Antillen wonende natuurlijke personen mits deze personen, indien zij tot vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn, daartoe slechts gezamenlijk met één of meer van de in het eerste lid, onderdeel f, onder 2°, bedoelde personen bevoegd zijn.

5. De Inspecteur stelt de besloten vennootschap binnen twee maanden na ontvangst van het in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde verzoek schriftelijk in kennis van zijn beslissing op het verzoek. Indien bedoelde kennisgeving niet binnen genoemde termijn wordt verzonden, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

6. Bij inwilliging van het verzoek, bedoeld in het vijfde lid, geldt zulks met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan met dien verstande dat ingeval het verzoek is gedaan binnen drie maanden na de oprichting zulks geldt met ingang van die datum. Indien echter een besloten vennootschap een Vrijgestelde Vennootschap is geweest en vervolgens een belaste vennootschap is geworden, kan de besloten vennootschap niet binnen zesendertig maanden nadat zij een belaste vennootschap is geworden opnieuw aangemerkt worden als een Vrijgestelde Vennootschap.

7. Indien een besloten vennootschap schriftelijk aan de Inspecteur verzoekt niet meer aangemerkt te worden als een Vrijgestelde Vennootschap, wordt deze vennootschap een belaste vennootschap met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin het verzoek is gedaan.
8. Ingeval een besloten vennootschap niet meer aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, voldoet, wordt deze vennootschap een belaste vennootschap met ingang van het boekjaar waarin niet langer voldaan wordt aan evengenoemd lid.
9. Een Vrijgestelde Vennootschap, die een beschikking als bedoeld in het dertiende lid heeft ontvangen, wordt een belaste vennootschap met ingang van het boekjaar volgend op het boekjaar, waarin die beschikking onherroepelijk is geworden.
10. Indien door een Vrijgestelde Vennootschap in enig boekjaar dividenden zijn ontvangen, welke zijn uitgekeerd op aandelen in een vennootschap, die niet binnen de Nederlandse Antillen, Aruba of Nederland is gevestigd, verstrekt de in het eerste lid, onderdeel f, onder 3°, genoemde onafhankelijke deskundige bij diens goedkeurende verklaring van de jaarrekening een verklaring ten behoeve van de Inspecteur inhoudende dat de vennootschap, die de dividenden heeft uitgekeerd, onderworpen is aan een belasting die aldaar in enige vorm naar de winst wordt geheven en vergelijkbaar is met de Nederlands-Antilliaanse winstbelasting. Een winstbelasting-regime dat voorziet in een belastingtarief, dat de helft bedraagt van het Nederlands-Antilliaansewinstbelastingtarief - zonder eilandelijke opcenten -, wordt in ieder geval geacht vergelijkbaar te zijn met de Nederlands-Antilliaanse winstbelasting.
11. Bij ministeriële beschikking met algemene werking kunnen buitenlandse belastingregimes worden aangewezen, die voor de toepassing van dit artikel vergelijkbaar worden geacht met de Nederlands-Antilliaanse winstbelasting.
12. De onafhankelijke deskundige doet een afschrift van de verklaring, bedoeld in het tiende lid, direct toekomen aan de Inspecteur gelijktijdig met de afgifte van diens goedkeurende verklaring als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onder 3°, aan het bestuur van de vennootschap.
13. Indien het bedrag dat de Vrijgestelde Vennootschap netto ontvangt aan dividenden waarvoor de verklaring, bedoeld in het tiende lid, niet kan worden afgegeven meer bedraagt dan vijf percent van de som van de voordelen, behaald met de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onder 4°, wordt door de onafhankelijke deskundige in voornoemde verklaring daarvan melding gemaakt ten behoeve van de Inspecteur. Na ontvangst van de verklaring met de melding, bedoeld in de vorige volzin, stelt de Inspecteur de vennootschap onverwijld schriftelijk, bij voor bezwaar vatbare beschikking, in kennis dat de vennootschap niet meer voldoet aan de voorwaarden om als Vrijgestelde Vennootschap te worden aangemerkt.
 
U bevindt zich hier: Home Belastingadvies Winstbelasting Artikelen Winstbelasting Vrijgestelde vennootschap