Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

SPF (Stichting Particulier Fonds)

SPF wordt veelal gezien als een spaarvarkenVanaf 31 oktober 1998 bestaat er op de Nederlandse Antillen een variant van de stichting. Door stichtingen mogen slechts uitkeringen gedaan worden voor zover deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Deze bepaling is voor een Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) niet van toepassing. Door deze wetswijziging is de wettelijke mogelijkheid geboden tot het afzonderen van particulier- of familievermogen in een rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit zonder dat dit per definitie tot gevolg heeft dat dit vermogen vervolgens slechts voor charitatieve doeleinden kan worden aangewend. De SPF kent hierdoor grote gelijkenis met een Angelsaksische trust. Nadeel van deze trustvorm is echter dat zij geen rechtspersoonlijkheid genieten en dat fiscaal derhalve door de trust wordt heengekeken zodat het (fiscale) doel veelal niet kan worden gerealiseerd.

 

 

Overige kenmerken:

  • een SPF is een rechtspersoon, in tegenstelling tot de meeste van de vergelijkbare trustfiguren;

  • een SPF kan, doordat zij rechtspersoonlijkheid geniet, eigenaar zijn van registergoederen;

  • het instellen van adviesorganen is mogelijk;

  • statuten en reglement zijn aanpasbaar zonder contact met de begunstigden, dit in tegenstelling tot een trust naar Angelsaksisch recht.

De rechtsvorm SPF bestaat op Curaçao, St. Maarten als ook op de BES-eilanden.

De SPF mag geen onderneming uitoefenen maar wel vermogen beheren, waaronder onroerende zaken en het beheren van de aandelen van een holdingvennootschap of andere vennootschap waarin wél een onderneming wordt uitgeoefend.

De SPF is ideaal om te gebruiken voor estate planning. Zo wordt door het afzonderen van vermogen in een SPF voorkomen dat telkenmale als gevolg van overlijden successierechten betaald dienen te worden of dat wettelijke erfgenamen een vermogen zouden kunnen opeisen terwijl de erflater het aan die persoon niet wenst na te laten.

Ook op andere gebieden kan zij van groot nut zijn. Zo kan worden voorkomen dat bekend gemaakt dient te worden wie de beneficial owner van een pakket aandelen is of welke nationaliteit deze heeft, het voorkomen van belastingheffing over vermogen zoals bijvoorbeeld in Nederland, het voorkomen van aanmerkelijk belangheffingen, het voorkomen dat bepaalde transacties formeel worden gekwalificeerd als mogelijk onzakelijk als gevolg van “besmette verhoudingen”, het beheer van het juridische eigendom van onroerende zaken of het maximeren van de belastingheffing voor een directeur/groot aandeelhouder. Tot slot kan genoemd worden dat Nederlandse belastingadviseurs in bepaalde situaties adviseren om na opbouw van een pensioenvoorziening in een pensioen BV de aandelen van deze BV over te laten nemen door een SPF. Eventuele sterftewinsten behaald in de BV kunnen na het betalen van de verschuldigde vennootschapsbelasting als dividend aan de SPF worden uitgekeerd. Hierdoor kunnen als vervelend ervaren beperkende wettelijke Nederlandse bepalingen worden omzeild.

Oprichting en inrichting van een SPF

Een SPF is eenvoudig en relatief goedkoop op te richten. Een verklaring van geen bezwaar is niet nodig.

De inrichting van de statuten van een SPF is in grote mate flexibel. Dit betekent dat er veel verschillende modellen van statuten voor een SPF bestaan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen kan geadviseerd worden welk model het beste hierbij aansluit.

Belastingheffing

Schenkingsrecht

Inbreng van vermogen in een Stichting Particulier Fonds wordt gezien als een schenking en wordt belast bij de schenker. Indien de schenker in Curaçao woont is een tarief van 25% aan schenkingsrechten verschuldigd. Schenkingen vanuit het buitenland worden echter beheerst door het belastingrecht van het land van waaruit de schenking wordt gedaan. Schenking vanuit Nederland zal in principe resulteren dat het derdentarief in het schenkingsrecht verschuldigd is, dat oploopt van 41% tot 68%. Door in te brengen tegen schuldigerkenning kan de netto inbreng beperkt blijven. Door over de lening een gemiddeld rendement te vergoeden, terwijl de winstgenererende activa van de SPF een hoger rendement genereert, kan de lening afgelost worden. Nog beter is het echter om meteen vanaf het moment dat vermogen gegeneerd wordt gebruik te maken van een SPF. Op deze wijze rendeert het beginkapitaal in de SPF en zal er derhalve geen sprake zijn van latere schenking voor een hoge waarde.

Uitkeringen door de Stichting Particulier Fonds zijn thans nog onbelast binnen Curaçao. Dit wordt vanaf 1 januari 2012 gewijzigd, waardoor uitkeringen, ook al zijn deze eenmalig, belast worden als een periodieke uitkering (op basis van de saldomethode) of als overige inkomsten in de inkomstenbelasting, tegen het tabeltarief. Indien de schenker in een jurisdictie woont waar de ontvanger van de schenking wordt aangeslagen, dan staat niets deze heffing in de weg.

Belastingheffing naar de winst en bronheffing op dividenden

Ter voorkoming van eventuele misverstanden is de SPF expliciet onder de subjectief vrijgestelde rechtspersonen opgenomen in de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de wet die in Curaçao de belastingheffing naar de winst regelt. Alleen indien de SPF in strijd met de statuten en wettelijke bepalingen een bedrijf uitoefent kan zij aan winstbelasting worden onderworpen.

Om Nederlandse bronheffing op dividenden te beperken tot 8,3% in plaats van 25%, is het raadzaam op Curaçao een lokale vennootschap aan te houden die gebruik kan maken van de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Deze deelnemingsdividenden zijn voor de lokale vennootschap weliswaar niet vrijgesteld, maar de Nederlandse bronheffing geldt als voorheffing voor Curaçaosche winstbelasting, zodat effectief geen belasting meer is verschuldigd. Eventueel wordt geen dividend uitgekeerd maar wordt te zijner tijd het aandelenpakket in de Nederlandse dochter vervreemd. In dat geval is 5% van de winst behaald bij verkoop belast tegen een tarief van 34,5%.

Aangezien een SPF geen in aandelen verdeeld kapitaal kent, kan zij geen dividenduitkeringen doen aan aandeelhouders. Er kan derhalve geen sprake zijn van een belaste handeling voor een eventuele toekomstige Curaçaosche dividendbelasting.

Inkomstenbelasting

Door gebruik te maken van een SPF kan ook in de inkomstenbelasting belangrijke belastingbesparingen worden bereikt. Nadat vermogen eenmaal in een SPF is ondergebracht zal er geen fictief rendement bijtelling in de inkomstenbelasting plaatsvinden op het overgedragen vermogen.

Zolang het marginale tarief van de inkomstenbelasting lager is dan de vennootschapsbelasting, is het voor een persoon voordeliger om inkomsten uit arbeid te genieten uit een vennootschap waar die persoon de aandelen in bezit. Indien echter de situatie zich omdraait is het al snel voordeliger om de vennootschap extra winst te laten genereren en deze winst als dividend uit te laten keren, naar uiteindelijk de SPF. Rekening dient daarbij overigens wel gehouden te worden met de dividendbelasting.

Belastingwetgeving in Nederland

Met ingang van 1 januari 2010 is de Nederlandse inkomstenbelasting en successiebelastingwetgeving gewijzigd. Hierdoor beschouwd de Nederlandse belastingdienst SPF als fiscaal transparant. Neem gerust contact met ons op indien u hierover meer wil weten.

U bevindt zich hier: Home Civiel SPF (Stichting Particulier Fonds)