Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Contactgegevens

Adres:

Postbus 3211
Willemstad
Curaçao

Gegevens:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +599-9-8406969
Mobiel: +599-9-5639696 
http://www.hflconsultants.com

Skype: hflcur

Copyright

HFL Consultants N.V. is eigenaar van de auteursrechten van deze site en haar inhoud.

Zonder schriftelijke goedkeuring van HFL Consultants N.V. is het niet toegestaan onderdelen van deze site, waaronder de tekst, maar ook de graphics en de html-code, te reproduceren, te bewaren of te verzenden in welke vorm of om welke reden dan ook. 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van HFL Consultants N.V.


ARTIKEL 1- ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan HFL Consultants N.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.  HFL Consultants N.V.-adviseur: de persoon of verbonden vennootschap die voor HFL Consultants N.V. de opgedragen werkzaamheden uitvoert.

3.  Bescheiden: alle door opdrachtgever aan HFL Consultants N.V. ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door HFL Consultants N.V. vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.


ARTIKEL 2- TOEPASSELIJKHEID

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HFL Consultants N.V. en haar opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

2.  Voorzover voor de desbetreffende HFL Consultants N.V.-adviseur gedrags- en beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor HFL Consultants N.V. voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.


ARTIKEL 3- TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat HFL Consultants N.V. aan de opdrachtgever heeft laten weten dat de opdracht wordt aanvaard.

2.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


ARTIKEL 4- TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

1.  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke HFL Consultants N.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2.  In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever HFL Consultants N.V. op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

3.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HFL Consultants N.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.  Opdrachtgever is gehouden HFL Consultants N.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.  Beperkingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover HFL Consultants N.V. eerst van kracht zijn nadat HFL Consultants N.V. daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.  Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

7.  De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.


ARTIKEL 5- UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1.  HFL Consultants N.V. zal de werkzaamheden door zijn adviseurs naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; HFL Consultants N.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.  HFL Consultants N.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) en/of al dan niet verbonden vennootschappen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. lndien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met HFL Consultants N.V. werkzaam is, brengt zulks - behoudens voorzover opdrachtgever en HFL Consultants N.V. uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen - niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

3.  HFL Consultants N.V. kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4.  lndien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met HFL Consultants N.V. overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op HFL Consultants N.V., met uitzondering van aan haar verbonden bedrijven.

5.  De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal HFL Consultants N.V. daarover aan opdrachtgever rapporteren. HFL Consultants N.V. is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen.


ARTIKEL 6- GEHEIMHOUDING

1.  HFL Consultants N.V. is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2.  HFL Consultants N.V. is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval HFL Consultants N.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.  HFL Consultants N.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

4.  Tenzij daartoe door HFL Consultants N.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van HFL Consultants N.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

5.  Wanneer tussen de cliënt en HFL Consultants N.V. gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan draagt de cliënt het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht alsmede het risico van het door derden onderscheppen, scannen danwel kopiëren van informatie. Een bericht wordt eerst geacht HFL Consultants N.V. te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens de cliënt de diensten namens HFL Consultants N.V. verricht, van dat bericht kennis heeft genomen. De cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.

6.  HFL Consultants N.V. zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.


ARTIKEL 7- INTELLECTUELE EIGENDOM

1.  HFL Consultants N.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.

2.  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van HFL Consultants N.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.  Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van HFL Consultants N.V..


ARTIKEL 8- HONORARIUM

1.  Het honorarium van HFL Consultants N.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van HFL Consultants N.V. en is verschuldigd naarmate door HFL Consultants N.V. werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2.  HFL Consultants N.V. heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

3.  lndien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen, (belasting-)wetgeving en/of prijzen een wijziging ondergaan, is HFL Consultants N.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en HFL Consultants N.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4.  Het honorarium van HFL Consultants N.V., zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en HFL Consultants N.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan HFL Consultants N.V. verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.


ARTIKEL 9- BETALING

1.  Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlands Antilliaanse valuta dan wel in de in de factuur aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door HFL Consultants N.V. aan te wijzen bankrekening, dan wel contant.

2.  Alle in redelijkheid gemaakte (incasso)kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke, die HFL Consultants N.V. maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten Iaste van opdrachtgever. Deze kosten worden geacht tenminste 15% van het te innen bedrag te bedragen, met voorbehoud van alle rechten van HFL Consultants N.V. om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook het surplus van 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen.

3.  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van HFL Consultants N.V. daartoe aanleiding geeft, is HFL Consultants N.V. gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door HFL Consultants N.V. te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is HFL Consultants N.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is aI hetgeen opdrachtgever aan HFL Consultants N.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.


ARTIKEL 10- RECLAMES

1.  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan HFL Consultants N.V. te worden kenbaar gemaakt.

2.  Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft HFL Consultants N.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.


ARTIKEL 11- TERMIJNEN

1.  Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.

2.  Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.  De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij HFL Consultants N.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 1283 van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen.


ARTIKEL 12- OPZEGGING

1.  Opdrachtgever en HFL Consultants N.V. kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2.  Opzegging dient, tenminste één maand voor beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld

3.  Werkzaamheden die verricht zijn gedurende de periode vóór de mededeling van beëindiging, dienen te worden vergoed door opdrachtgever.  


ARTIKEL 13- AANSPRAKELIJKHEID

1.  HFL Consultants N.V. is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. HFL Consultants N.V. is evenwel niet aansprakelijk voor:

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan HFL Consultants N.V.;

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door HFL Consultants N.V. ingeschakelde hulppersonen (werknemers van HFL Consultants N.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met HFL Consultants N.V. verbonden bedrijven;

- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

2.  HFL Consultants N.V. heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voorzover mogelijk ongedaan te maken.

3.  Opdrachtgever is, indien hij overweegt HFL Consultants N.V. aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met HFL Consultants N.V. in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

4.  De aansprakelijkheid van HFL Consultants N.V. voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door HFL Consultants N.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

5.  De aansprakelijkheid van HFL Consultants N.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door HFL Consultants N.V. gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.

6.  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij HFL Consultants N.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

7.  Opdrachtgever is gehouden HFL Consultants N.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede verbonden bedrijven en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van HFL Consultants N.V. ten behoeve van opdrachtgever. Dit lid is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (P.B. 1972, 212).

8.  De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van HFL Consultants N.V., alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van opdrachtgever, gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HFL Consultants N.V..

9.  HFL Consultants N.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, HFL Consultants N.V. of derden.


ARTIKEL 14- OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

1.  HFL Consultants N.V. is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het opschorten van de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden.

3.  Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing voorzover zulks strijdig is met de voor de desbetreffende adviseur respectievelijk werkzaamheden van HFL Consultants N.V. geldende beroeps- en gedragsregels.


ARTIKEL 15- VERVALTERMIJN

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HFL Consultants N.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door HFL Consultants N.V. in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


ARTIKEL 16- SLOTBEPALINGEN

1.  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede gemaakt ten behoeve van de directeuren en andere organen van HFL Consultants N.V., alsmede ten behoeve van al degenen die voor HFL Consultants N.V. werkzaam zijn of waren.

2.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en HFL Consultants N.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Antilliaanse recht van toepassing.

3.  De bedingen in deze algemene voorwaarde beperken op generlei wijze de rechten waarop HFL Consultants N.V. ingevolge het toepasselijk recht een beroep kan doen.

4.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en HFL Consultants N.V., waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter bij het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf het moment van oprichting van HFL Consultants N.V. tot en met heden en zijn tevens gedeponeerd bij de Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen

Vrijwaring

HFL Consultants N.V. biedt u deze informatie slechts op deze website aan om u globaal te informeren over onze dienstverlening en onze kennis. De informatie op deze website is dan ook alleen bedoeld voor de oriëntatie van de lezer. Met nadruk wijst HFL Consultants N.V. u erop dat de informatie niet bedoeld is om u voor uw specifieke situatie te adviseren op welke gebied dan ook. HFL Consultants N.V. raadt u daarom aan om, nadat u zich heeft georiënteerd, uw situatie of wensen voor te leggen aan een professionele dienstverlener.

Het staat de lezer vrij al dan niet gebruik te maken van de informatie op deze site, voorzover de auteursrechten niet worden geschonden en de informatie niet vercommercialiseerd wordt. Het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Ondanks het feit dat HFL Consultants N.V. getracht heeft om zo juist, actueel en volledig mogelijke informatie te verschaffen op de aangegeven onderwerpen, wijst zij elke aansprakelijkheid bij voorbaat af.

Wie zijn wij?

HFL Consultants N.V. logoHFL Consultants N.V. is een advieskantoor gericht op met name financiële dienstverlening inzake belastingrecht en ondernemingsrecht op Curaçao, St. Maarten, Aruba en de BES-eilanden. De onderneming is actief vanaf juni 2001.

De dienstverlening wordt voornamelijk verricht voor andere advieskantoren die onze adviezen en diensten onder eigen naam aan haar cliënten verstrekt, maar ook aan instellingen. Daarnaast verricht HFL Consultants N.V. ook dienstverlening onder eigen naam.

HFL Consultants N.V. staat bekend om het gebruik van technisch hoogwaardige hulpmiddelen, waardoor efficient en effectief gewerkt kan worden. Deze software wordt speciaal voor onze organisatie vervaardigd, zoals onze wettekstendatabase, een aangifteprogramma voor de winstbelasting, CMS, alsook kleine applicaties.

Door onze diepgaande kennis van het Nederlands Antilliaanse en Arubaanse belastingrecht, gecombineerd met onze kennis op het gebied van het jaarrekeningrecht, ondernemersrecht, arbeidsrecht en wetgeving op het gebied van compliance (naleving van wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld trustkantoren) kunnen wij een goede toegevoegde waarde zijn voor bijvoorbeeld lokale administratiekantoren of trustkantoren. Daar waar hun kennis ophoudt, beginnen wij veelal pas met advisering. Dit betekent dat HFL Consultants N.V. niet voor de voeten van het betreffende kantoor gaat lopen.

HFL Consultants N.V. vind het persoonlijk contact met de klant belangrijk. Daarom wordt altijd eerst een geheel vrijblijvend gesprek of correspondentie gevoerd.

U bevindt zich hier: Home Copyright Over HFL Consultants N.V.